Megogo Say goodbye to TV

director: Artem Golenkov
dop: Sasha Myasnikova